ค่าบริการเช่ารถของเรา

รายการ

บริการคนขับรถ

กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

ออกต่างจังหวัด

น้ำมัน

ระยะเวลาใช้งาน

เช่ารถเกินเวลา

บริการคนขับรถ

กรุงเทพและจัวหวัดใกล้เคียง เริ่มต้น 5,000.-

ออกต่างจังหวัด เริ่มต้น 6,000.- ต่อวัน

เช่ารถเกินเวลา ไม่รวม

เช่ารถเกินเวลา 10 ชั่วโมง

500.-

บริการคนขับรถ

กรุงเทพและจัวหวัดใกล้เคียง เริ่มต้น 4,800.-

ออกต่างจังหวัด เริ่มต้น 6,600.- ต่อวัน

เช่ารถเกินเวลา ไม่รวม

เช่ารถเกินเวลา 10 ชั่วโมง

500.-

บริการคนขับรถ

กรุงเทพและจัวหวัดใกล้เคียง เริ่มต้น 3,000.-

ออกต่างจังหวัด

เช่ารถเกินเวลา รวม

ระยะเวลาใช้งานในพื้นที่กรุงเทพฯ

บริการคนขับรถ

กรุงเทพและจัวหวัดใกล้เคียง สอบถามราคาพิเศษ

สอบถามราคาพิเศ สอบถามราคาพิเศษ

เช่ารถเกินเวลา ไม่รวม

เช่ารถเกินเวลา ตลอดวัน

*หน่วยเงิน : บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง
• สำหรับราคาแบบไม่รวมค่าน้ำมัน ทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ และค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
• สำหรับราคาแบบรวมน้ำมัน เป็นราคารวมทุกอย่าง แต่ไม่รวมค่าที่พักคนขับหากมีการค้างคืน
• สำหรับแพ็คเกจเหมาวัน 6 ชม. หากใช้งานเกินเวลา มีค่าโอที ชม.ละ 1,000 บาท
• สำหรับแพ็คเกจเหมาวัน 10 ชม. หากใช้งานเกินเวลา มีค่าโอที ชม.ละ 500 บาท
• สำหรับแพ็คเกจรับ-ส่ง แบบเที่ยวเดียว จะไม่สามารถแวะท่องเที่ยวระหว่างทางได้
• หากผู้เช่าไม่มีที่พักสำหรับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขออนุญาตคิดค่าที่พักให้พนักงานขับรถ 500 บาท/คืน หากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล 1,000 บาท / คืน
• หากมีสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทาง กรุณาแจ้งทางบริษัทก่อนการใช้บริการ หากเกิดความเสียหายใดๆจากสัตว์เลี้ยง ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน
• งดสูบบุหรี่บนรถ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืน ปรับ 20,000 บาท
• หากต้องการจองคิวรถ ต้องชำระมัดจำวันละ 1,000 บาท หากผู้ใช้บริการยกเลิกการจอง การคืนเงินค่ามัดจำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท
• หากต้องการออกใบกำกับภาษีจะมีค่า Vat เพิ่มจากค่าบริการ 7%

ติดต่อบริการจองรถกับเรา 3 ช่องทาง ง่าย สะดวก รวดเร็ว