วิธีการตรวจเช็ครถยนต์ ด้วยตัวเองเบื้องต้น

1.ยางรถยนต์

1.) ควรตรวจเช็คลมยาง และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราทีกําหนด หรือตามคําแนะนําใน หนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจํา
2.) ในกรณีของยางใหม่ให้เพิมความถีในการตรวจเช็คลมยาง ให้มากกว่าปกติ (ในช่วง , กม. แรก) เนืองจากโครงสร้างยางในช่วงนี จะมีการขยายตัว ทําให้ความดันลมยางลดลงจากปกติได้
3 .) ห้ามปล่อยลมยางออกเมือความดันลมยางสูงขึนขณะกําลังใช้งาน เพราะความร้อนที เกิดขึนขณะใช้งาน เป็นตัวทําให้ความดันลมภายในยางสูงขึน เมือยางเย็นตัวลง ความดันลมยางก็จะ กลับสู่สภาวะปกติ
4 .) เพือป้องกันลมรัวซึมทีวาล์วควรเปลียนวาล์ว และแกนวาล์วทุกครังทีเปลียนยางใหม่ และ มีฝาปิดวาล์วตลอดเวลา

5.) สําหรับยางอะไหล่ให้ตรวจเช็คลมยางให้ถูกต้องทุกๆ เดือนหากขับรถที ความเร็วสูง ควรเติมลมมากกว่าปกติ – ปอนด์
จะช่วยลดการบิดตัวของโครง ยาง ทําให้เกิดความร้อนน้อยลง หรืออาจใช้การสังเกต จากทีใช้งานทุกวัน
และความชอบของผู้ขับรถ เป็นเกณฑ์ โดยส่วนใหญ่ค่าเฉลียของความดันลมยางของรถเก๋ง จะประมาณ – ปอนด์/ ตารางนิว
ส่วนรถกระบะ จะประมาณ – ปอนด์/ตารางนิว (ขับขีทัวไปไม่บรรทุกหนัก)

2.. ระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์

เช่นนํามันเครือง นํามันเกียร์ นํามันเบรก นํามันพวงมาลัยเพาเวอร์ นําฉีดกระจก นํากลัน แบตเตอรี
สามารถตรวจได้บ่อยครังหรือสําหรับผู้ไม่มีเวลาควรตรวจอย่างน้อยครังต่อสัปดาห์

2.1.) นํามันเครือง การตรวจเช็คระดับนํามันเครือง อุ่นเครืองยนต์จนถึงอุณหภูมิทํางานแล้ว
ดับเครืองเช็คระดับนํามันเครืองโดย ใช้ก้านวัดระดับนํามันเครือง
– เพือให้การตรวจเช็คถูกต้อง รถควรอยู่ในแนวระดับเครืองยังร้อน และทําการวัด หลังจากดับเครือง
-นาทีเพือให้นํามันเครืองไหลกลับลงด้านล่างก่อน – ดึงก้านวัดนํามันเครืองออก เช็คนํามันเครืองทีติดกับก้านวัดด้วยผ้า
– เสียบก้านวัดนํามันเครืองคืนกลับจุดเดิม
– ดึงก้านวัดออกมาอีกครังหนึง เพือตรวจสอบระดับนํามันเครืองทีปลายก้านวัด ถ้า ระดับนํามันเครืองอยู่ระหว่าง ” F ” กับ ” L ” แสดงว่าระดับนํามันเครืองปกติ

ข้อควรระวัง
– หลีกเลียงการเติมนํามันเครืองมากเกินไป เพราะอาจทําให้เครืองยนต์เสียหายได้
– ตรวจเช็คระดับนํามันเครืองทีก้านวัดอีกครังหลังเติมนํามันเครืองลงไป

2.2.) นํามันเกียร์
– ขับรถยนต์เป็นเวลานาที เพืออุ่นนํามันเกียร์อัตโนมัติ
ข้อแนะนํา : เนืองจากนํามันเกียร์อัตโนมัติจะขยายตัวเมือมัน ร้อน ดังนันให้ตรวจเช็คระดับนํามันเกียร์
หลังจากทีได้ทําการอุ่นให้ร้อนแล้ว เนืองจากโครงสร้างของเกียร์อัตโนมัติจะทําให้ปริมาณของนํามัน เกียร์มีการ
เปลียนแปลงอย่างมากตามอุณหภูมิทีเปลียนแปลง
-จอดรถในพืนระดับและดึงเบรกมือ
-ให้เครืองยนต์เดินเบา, เหยียบเบรก, ดึงคันเบรกมือและเลือนคันเกียร์อย่างช้าๆ จาก ตําแหน่ง P ไปยังตําแหน่งอืนๆ จนถึงตําแหน่งเกียร์ L และเลือนกลับไปยังตําแหน่งเกียร์ P อีกครังหนึง
-ดึงไม้วัดระดับนํามันออกมาขณะทีเครืองยนต์เดินเบา, เช็ดคราบนํามันด้วยผ้าให้ สะอาด เสียบไม้วัดระดับนํามันเข้าไปอีกครัง และตรวจสอบระดับนํามันต้องอยู่ช่วง “HOT”

ข้อแนะนํา :
• เมือขีดของนํามันด้านหลังของเกจวัดแตกต่างจากด้านหน้า ให้อ่านค่าตําสุด
• เมือระดับนํามันมากกว่าค่ากําหนด นํามันเกียร์อัตโนมัติอาจรัวออกจากรูระบาย เป็นสาเหตุ ทําให้เกียร์กระตุก
• ถ้าระดับนํามันเกียร์ตําเกินไป อาจทําให้การหล่อลืนไม่เพียงพอ จะทําให้เกิดการเสียดสีของ กลไกภายในเกียร์มาก

ใส่ความเห็น